เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย 

   ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจรวมค้าขายกับทางเรา เพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้คือ

 1.  ดำเนินธุรกิจด้านกล้องวงจรปิดหรือใกล้เคียง
 2.  มีที่อยู่ในประเทศไทยชัดเจน
 3. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นความจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง     
  1. บริษัทจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง อีเมลล์ ที่ท่านกรอกรายละเอียดภายใน 7 วัน

     ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย
     หากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถถูกระงับหรือถูกยกเลิกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ดังนี้
     1.  หากทราบว่านำสินค้านั้นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น โดยทางตรงและทางอ้อม
     2.  ตรวจพบว่าโกงบริษัทฯ โดยวิธีการทางเทคนิคฯ ต่าง ๆ
     3.  นำสินค้าไป โพสต์ ในเว็บอันไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นต้น
     4.  หากตรวจพบว่ามีการพยายาม Hack เข้าแก้ไขข้อมูลตัวแทนจำหน่ายอันเกิดผลเสียแก่ทางบริษัทฯ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

  ตามข้อกำหนดที่กล่าวมาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ตัวแทนจำหน่าย ท่านนั้น ออกจากระบบ และจะไม่สามารถกลับมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปได้

  * ข้อมูลส่วนตัวของท่านถือเป็นความลับ ทางบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือส่งต่อให้กับผู้ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติตัวแทนจำหน่าย *

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกับเรา

   

ชื่อที่คุณใช้งาน
กรุณาระบุอีเมลล์ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
หมายเลขโทรศัพท์
หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ {กรณีสมัครในนามบุคคลกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมภาพตัวอย่างผลงาน}
=

error: Alert: Content is protected !!